برداشتن قوز بینی

برداشتن قوز بینی : ساختار بینی ، تشکیل شده از قسمت استخوانی و غضروفی می باشد ؛ قوز یا برآمدگی بینی ، ممکن است در ناحیه …