جراحی بینی فانتزی - دکتر کرمی

در طی جراحی بینی فانتزی دماغ فرد تا حد زیادی کوچک شده و فرمی عروسکی به خود می گیرد. این مدل مطلوب بانوان جوان است