ورزش بعد از جراحی بینی - دکتر دنیا کرمی

بعد از جراحی بینی و طی کردن دوره نقاهت به دلیل اینکه مدتی است از تمرین های ورزشی و فضای آن دور مانده اید ، پس انتظار نداشته باشید که به راحتی مانند قبل از همان روز اول بتوانید ورزش بعد از عمل بینی را کنید.