جراحی بینی - دکتر کرمی

جراحی بینی با هدف زیبایی و درمانی انجام می شود. کاندیدای جراحی زیبایی بینی ، باید در انتخاب جراح بینی بسیار دقت داشته باشند.